Rahul Education

OUR TOPPERS

SR.No Academic Year Name of Students Percentage
1 2012-13 Ms.Mittal Pooja Udaibhan 90.73%
22013-14Mst. Kumavat Abhishek Ramgopal90%
32014-15Mst. Singh Surajkumar Ajay90%
42015-16Ms. Baing Sahali Vijay87%
52016-17Ms. Saini Suman Mahadev 88.60%
62017-18 Mst. Rajpurohit Prabhat Singh 90.20%
72018-19Ms. Sahu Jagruti Bhagwan88%
82019-20Mst. Sharma Sagar Vinod90.80%
92020-21Ms.Shrivastav Sadhvi Satendra93.60%