Rahul Education

OUR TOPPERS

SR.No Academic Year Name of Students Percentage
1 2012-13 Ms.Mittal Pooja Udaibhan 90.73%
2 2013-14 Mst. Kumavat Abhishek Ramgopal 90%
3 2014-15 Mst. Singh Surajkumar Ajay 90%
4 2015-16 Ms. Baing Sahali Vijay 87%
5 2016-17 Ms. Saini Suman Mahadev 88.60%
6 2017-18 Mst. Rajpurohit Prabhat Singh 90.20%
7 2018-19 Ms. Sahu Jagruti Bhagwan 88%
8 2019-20 Mst. Sharma Sagar Vinod 90.80%
9 2020-21 Ms.Shrivastav Sadhvi Satendra 93.60%